บุคลากร

อ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ทำงาน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-1601061-62 โทรสาร 021601057
E-mail : wipada.pr@ssru.ac.th
ประวัติการศึกษา
- D.Ed.(TESOL Policy) The University of Melbourne, Australia
- กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

No Data

02. 2018