ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300 โทร 0
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
    1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาแก่สังคม 
    2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ  
    3
. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย